Rólunk | Kontakt | 2020 Augusztus 15.

Menü

Szolgáltatásaink

Teljeskörű könyvelés, adókimélő tanácsadás, bérszámfejtés

Precízitás, megbízhatóság, felelősségválallás az elvégzett munkákért

Társasági adó, ÁFA, SZJA, EVA, KATA elektronikus adóbevallás

Helyi adó bevallás

Sajátos igények maximális kiszolgálása

Számviteli politika és egyéb szabályzatok készítése

Aktuális

ADATVÉDELEM

2018. május 25-én hatályba fog lépni az Európai Unió adatvédelmi rendelete, mely a korábbi irányelvi, illetve tagállami szabályozást váltja fel. Az új előírások azonban nem csupán...

Tovább >>

ADÓTANÁCSADÁS

02/2018. Áfa, szja, minimálbér

Szociális hozzájárulási adó

2018. január 1-től pedig további csökkentés következik. 19,5 százalékra csökken majd a közteher szintje. Viszont emelkedik a minimálbér és garantált bérminimum,...

Tovább >>

Rólunk
Ötlet-Adó-Infó kft-ről
ADATVÉDELEM

Üzenetküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató
Az Ötlet-ADÓ-INFO Kft (székhely: 1164. Budapest, Gesztenye u. 2/C 1/1; cégjegyzékszám: 01-09-711144; e-mail cím: adovarazs@t-online.hu; Telefon: 0620/9804702; 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön nevét és e-mail címét, amelyeket Ön a www.adovarazs.hu honlapon az üzenetküldés során adott meg.
1. Az adatkezelő és adatvédelmi tisztviselő
Az üzenetküldés során megadott neve és e-mail címe kezelésére az Ötlet-ADÓ-INFO Kft (székhely: 1164. Budapest, Gesztenye u. 2/C 1/1; cégjegyzékszám: 01-09-711144) jogosult.
Az Ötlet-ADÓ-INFO Kft adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.
2. Az adatkezelés célja és jogalapja
Az Ötlet-ADÓ-INFO Kft az üzenetküldés során megadott nevét e-mail címét a válasz megküldése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet az üzenet elküldésével ad meg.
3. Személyes adatok címzettjei
Az üzenetküldés céljából megadott e-mail címét az Ötlet-ADÓ-INFO Kft további személy részére nem továbbítja.
4. Az adatkezelés időtartama
Az Ötlet-ADÓ-INFO Kft az Ön által megadott személyes adatokat az üzenetküldést követő 6 hónapon belül automatikusan törli, kivéve, ha szerződéses kapcsolat miatt ez az időszak meghosszabbodik.
5. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Ön jogosult az Ötlet-ADÓ-INFO Kft-től a személyes adataihoz hozzáférést kérni, a személyes adatai helyesbítését kérni, a személyes adatai törlését kérni, jogosult a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, valamint jogosult az adathordozhatósághoz való jogával élni az alábbiak szerint:
5.1 Hozzáféréshez való jog
Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon az Ötlet-ADÓ-INFO Kft-től arra vonatkozóan, hogy az Ötlet-ADÓ-INFO Kft kezeli-e az Ön személyes adatait.
Ha az Ötlet-ADÓ-INFO Kft kezeli az Ön személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés célja; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.
Az Ötlet-ADÓ-INFO Kft a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.


5.2 Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult az Ötlet-ADÓ-INFO Kft-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.
5.3 Törléshez való jog
Az Ötlet-ADÓ-INFO Kft az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben az Ötlet-ADÓ-INFO Kft indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) az Ötlet-ADÓ-INFO Kft-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy (iv) az Ötlet-ADÓ-INFO Kft jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.
Az Ötlet-ADÓ-INFO Kft a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
5.4 Adatkezelés korlátozásához való jog
Ön kérheti az Ötlet-ADÓ-INFO Kft-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén az Ötlet-ADÓ-INFO Kft a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.
Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, vagy (iii) az Ötlet-ADÓ-INFO Kft-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.
Az Ötlet-ADÓ-INFO Kft az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.
5.5 Adathordozhatósághoz való jog
Ön kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja.
6. Jogsértés esetén tehető lépések
6.1 Amennyiben álláspontja szerint az Ötlet-ADO INFO Kft megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: adovarazs@t-online.hu
6.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat bea hatósághoz az alábbi elérhetőségen:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

6.3 Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.- Szolgáltatásainkat mérlegképes és PM által regisztrált könyvelők végzik.

- Minden ügyfelünknek saját kapcsolattartót biztosítunk.

- Egy jó kávé mellett, kellemes hangulatban várjuk ügyfeleinket.

- Irodánk előtt a parkolás ingyenes, könnyen elérhető a város bármely pontjáról

- Küldetésünk, hogy segítsünk!

- Mindent megteszünk a legjobb ár-érték arányért!

- Elvünk élni és élni hagyni!

- Na ne mondja, hogy nincs gondja! Mi segítünk!
„Egyedül nem megy”